Tag Archives: ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

เลือกคัดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุให้ได้ดีมีคุณภาพ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เป็นสถานเพราะควบคุมผู้ป่วยผู้สูงอายุ หรือเป็นบ้านพักรักษาตัวหรือรักษาสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ อาจมีชื่อเรียกเหลื่อมล้ำกันไป เช่น สถานพยาบาลดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา ศูนย์ดูแลคนชรา เป็นต้น

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเลือกเฟ้นอย่างไรให้ได้คุณภาพ

การเลือกคัดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ หรือเพื่อพักรักษาตัวหรือสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ สามารถสืบสวนได้ดังนี้

  • เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีอยู่จริงสำรวจได้
  • ควรสืบสวนการขึ้นระเบียนของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกับหน่วยราชการ
  • พนักงานในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการช่วยเหลือพยาบาล
  • ทำเลที่ตั้ง และพื้นที่ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุพอสมควรแก่การใช้ให้บริการ
  • พนักงานภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มีความพร้อม และสมัครใจให้บริการ
  • แนวทางการแก้ไขของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มีพิธีบริสุทธิ์ และเชื่อถือได้
  • ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มีการให้ให้บริการครบวงจร เช่น การตรวจรักษาดูแล การรับ-ส่งผู้ป่วยผู้สูงอายุ
  • ข่าวคราวการป่าวร้องประชาสัมพันธ์และให้ข่าวศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้
  • ระดับราคาในการใช้บริการเหมาะกับคุณภาพที่ให้บริการ

เป้าหมายการเลือกเฟ้นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตามข้างต้นนี้ หากผู้ที่มีความจำเป็นหรือมีความต้องการปรารถนาใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถานพยาบาลดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา ศูนย์ดูแลคนชรา เป็นต้น  สามารถนำไปใช้ในการประเมินเฟ้นศูนย์ดูแลที่สนใจได้ โดยอาจเพิ่มเติมหัวข้อในการประมาณตามวัตถุประสงค์ของสมาชิกในครอบครัวเพื่อให้มีความอยู่ดีกินดีครบถ้วนตามความประสงค์มากขึ้น